Recursos

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

A Lei de Normalización Lingüística (Lei 3/1983) recoñécelle á Real Academia Galega o criterio de autoridade para establecer a normativa e ditaminar cal é o uso correcto da lingua. Pídelle tamén a súa actualización e revisión en función do proceso de normalización do uso do galego. Este é o sentido das modificacións á Norma levadas a cabo en 1995 e efectuadas, con maior profundidade, no ano 2003.  Os cambios que se introduciron foron propostos por unha Comisión de Estudo -nomeada pola Academia  e integrada por catro académicos numerarios, tres representantes dos Departamentos de Filoloxía Galega das tres Universidades de Galicia e un representante do Instituto da Lingua Galega- e aprobados pola mesma Academia na sesión plenaria celebrada o 12 de xullo de 2003.
Pódense consultar aquí 

Vocabulario Ortográfico Galego (VOLGa)

Despois da aprobación das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego no ano 1982, nunha sesión conxunta da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega, era necesario acometer o traballo complementario de elaboración dun estándar léxico do galego. Con esta finalidade no ano 1987, Antón Santamarina e Manuel González comezaron a traballar, axudados por un grupo de colaboradores, na elaboración dun Vocabulario ortográfico da lingua galega, que servise como punto de referencia para a grafía correcta do léxico.
O VOLGa pódese consultar aquí.

Cartografía dos apelidos de Galicia

A Cartografía dos apelidos de Galicia (CAG) é un proxecto do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela que constitúe unha ferramenta para coñecer a difusión territorial dos apelidos de Galicia. Esta ferramenta sérvese dun sistema de información xeográfica que combina a estatística e a análise espacial. A páxina facilita información acerca do número de apelidos que se rexistra en cada concello sobre a porcentaxe de apelidos do mesmo, tendo en conta o número total de apelidos. A información que proporciona a CAG actualízase con regularidade con novas achegas e resulta útil non só para o interese persoal, senón para a investigación en múltiples disciplinas como dialectoloxía, sociolingüística, demografía ou xenealoxía. 
Aquí pódese consultar a Cartografía dos apelidos

Dicionario de alimentación e restauración

Este dicionario recolle aproximadamente 3000 conceptos, con 3600 denominacións en galego, 3700 equivalentes en castelán e 3500 en inglés, ademais de 320 nomes científicos. A súa finalidade é a de reunir os termos da linguaxe culinaria e gastronómica máis relevantes.
O Dicionario de alimentación e restauración pódese consultar aquí.

Dicionario de pronuncia da lingua galega

Este dicionario propón un modelo de pronuncia da lingua galega na súa variedade estándar, nun rexistro formal e cun ritmo normal de fala. A súa finalidade última é a de ofrecer un referente de galego oral para os ámbitos públicos, de maneira que a súa fonética sexa máis próxima á do galego histórico (o herdado polos galegofalantes, fronte a outros referentes desenvolvidos por contacto co español) e, xa que logo, máis coherente cos criterios que presiden a formación do estándar escrito do galego. Actualmente, encóntrase integrado no Dicionario da Real Academia Galega 'en liña', pero tamén pode consultarse directamente.

Dicionario galego das telecomunicacións

O DIGATIC (Dicionario Galego de Telecomunicacións) é un proxecto desenvolvido pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia (AETG) que pretende pór un amplo léxico técnico en galego a disposición da comunidade tecnolóxica. Desde novembro de 2008, un equipo de tecnólogos, lexicógrafos e deseñadores de aplicacións, entre outros especialistas, traballa na procura dun conxunto proveitoso de termos que facilite a utilización e a propagación da nosa lingua dentro deste ámbito. 
Aquí pódese consultar o DIGATIC

Dicionario galego de televisión

Dicionario galego de televisión nace da necesidade de nomear en galego cada elemento da produción televisiva, permitíndonos comprender e identificar a que nos estamos a referir en cada momento desde as distintas especialidades que interveñen nela: a telecomunicación, a iluminación, a edición, a preprodución, a redacción xornalística, a programación, a análise de audiencias, a deontoloxía, a teoría da comunicación, a xestión de medios, etc. Este dicionario pretende ser tamén unha aposta pola palabra galega, se ben tamén se reollen neoloxismos estranxeiros, a cada termo foráneo. 
Consúltase aquí.

Mapa sociolingüístico de Galicia

Desde o ano 1990, o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega desenvolveu diversos e ambiciosos proxectos para a análise e o coñecemento da situación da nosa lingua que permiten deseñar e aplicar medidas de actuación axeitadas á realidade. Entre os diferentes estudos, é salientable o Mapa Sociolingüístico de Galicia (MSG), que consta de tres volumes: Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia (1994), Usos lingüísticos en Galicia (1995) e Actitudes lingüísticas en Galicia (1996). Máis recentemente, levouse a cabo unha actualización do traballo e hoxe contamos con tres volumes do Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004:
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. Vol.1.
Usos lingüísticos en Galicia. Vol.2.
Actitudes lingüísticas en Galicia. Vol.3.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar