Arquivo da Real Academia Galega


O Arquivo da Real Academia Galega está constituído pola documentación xerada e recibida pola institución no exercicio das súas funcións e actividades e conservada para a xestión, a información, a cultura e a investigación. A súa orixe data da fundación da RAG, en 1906, e constitúe unha fonte fundamental para o coñecemento da historia da institución -organización, finalidades, traballo, conexión coa sociedade, etc.- e dos seus membros, e mesmo para a historia do país.

Conserva, asemade, arquivos persoais, de empresas, asociacións e institucións e, por ultimo, as coleccións formadas ou recibidas pola RAG.

O Arquivo da RAG atenderá o público nos meses de xullo e agosto de 2020 de luns a venres en horario de 9:00 a 14:15 horas. Os usuarios deberán solicitar unha cita previa a través do correo electrónico arquivo@academia.gal ou do teléfono 981 20 73 08. O protocolo de actuación rexerase polo disposto nos BOE do 3 e 9 de maio de 2020 en que se regulan as condicións de apertura ao público de arquivos e bibliotecas.

Enderezo: Rúa Tabernas, 11 15001 A Coruña

Contacto electrónico: arquivo@academia.gal

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete